Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną wraz z otrzymaną biżuterią. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Anouschka Agnieszka Szałas, Tokarnia 128, 26-060 Chęciny

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Dane dobrowolne, które pozwolą nam na sprawniejszą obsługę procesu zwrotu

Adres e-mail konsumenta: …………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu konsumenta: ………………………………………………………………………………………..

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………….. ……………………………………

data wypełnienia podpis konsumenta

(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy przez Anouschka Agnieszka Szałas, NIP 9592016547, nr REGON 381773043, Tokarnia 128, 26-060 Chęciny.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem anouschka.biuro@gmail.com

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.